Sanaz Yashar

Senior Analyst, Intelligence & Cyber, FireEye